The 4th (1984)

Half Marathon
Rank Time Name Sex Country
1 0:58:33 MESHARI AL OTAIBI M KUWAIT
2 1:01:29 PAUL VAN WINKEL M BELGIUM
3 1:02:19 NAZAR AHAMAD M KUWAIT
4 1:04:14 ABDUL A AL HADDAD M KUWAIT
5 1:06:25 ADNAN AL KHOLIFI M KUWAIT
6 1:06:33 NAGAO YOSHIFUMI M JAPAN
7 1:06:36 ADEL SULTAN M BAHRAIN
8 1:07:47 MIYAI MASAHIKO M JAPAN
9 1:07:54 AGOSTINHO L C SIECZKOWSKI M BRAZIL
10 1:08:30 PAK LOK LAI M SINGAPORE
11 1:08:33 RONALD REID M NEW ZEALAND
12 1:08:39 SHIRAHAMA MICHIO M JAPAN
13 1:09:11 ABBAS MOSHEYMA M BAHRAIN
14 1:09:11 KO YOUNG HO M KOREA
15 1:10:43 NAMASH AL NAMASH M KUWAIT
16 1:10:55 YOSHIDA TETURO M JAPAN
17 1:10:58 NAKAMURA MASANORI M JAPAN
18 1:12:00 YAN JIAN PING M CHINA
19 1:12:07 YANO HITOSHI M JAPAN
20 1:12:34 NAKATANI MASAO M JAPAN
21 1:13:43 TSUSHIMA HIROMI M JAPAN
22 1:13:50 SUN ZHAN HAI M CHINA
23 1:14:31 SEE CHONG TANG M SINGAPORE
24 1:15:34 HARADA KOICHI M JAPAN
25 1:15:52 TAKAHASHI TOSHIO M JAPAN
26 1:16:04 YOSHIKAWA ISAMU M JAPAN
27 1:16:25 ISHITOBI TAKEKAZU M JAPAN
28 1:17:03 ITO JUNICHIRO M JAPAN
29 1:18:14 KWOK YIN LEE M HONG KONG
30 1:18:14 OTAKA YUKIO M JAPAN
31 1:18:16 KOHHATA MORIO M JAPAN
32 1:18:34 IZUMIYA SUEHIRO M JAPAN
33 1:18:36 FONG SIO KAM M MACAO
34 1:18:40 MIURA YOSHIO M JAPAN
35 1:19:25 TASAKA TUNEYOSHI M JAPAN
36 1:19:30 FELNANDO M CARVALHO M MACAO
37 1:19:57 CHAN KAM CHUN M MACAO
38 1:20:40 MUROSHIGE SHOJI M JAPAN
39 1:20:41 IEIRI EISUKE M JAPAN
40 1:20:42 KUMAZAWA KOHJI M JAPAN
41 1:20:43 MORI KATSUTOSHI M JAPAN
42 1:20:51 KURIBAYASHI SEIJI M JAPAN
43 1:21:26 HORINOUCHI YOHICHI M JAPAN
44 1:21:27 YOSHINAGA EIJI M JAPAN
45 1:21:28 PING CHO W HONG KONG
46 1:22:11 KIMURA SHUNJI M JAPAN
47 1:22:23 KIBE TSUYOSHI M JAPAN
48 1:22:24 MORI KIYOSHI M JAPAN
49 1:23:02 MOTIYOSHI RYOHJI M JAPAN
50 1:23:55 TAMURA JUNICHI M JAPAN
51 1:24:23 YING WONG W HONG KONG
52 1:24:58 YAMAMOTO MASASHI M JAPAN
53 1:25:13 OKADA YOSHIMI M JAPAN
54 1:26:45 FUKATU SHOHJI M JAPAN
55 1:27:04 YUK MEL WONG W HONG KONG
56 1:27:24 IWATA ITSUKO W JAPAN
57 1:27:25 TAMAKI SHIZUO M JAPAN
58 1:27:36 KUDO KINJIRO M JAPAN
59 1:28:28 MA TAE SIK M KOREA
60 1:28:38 ARAKI TOSHIYASU M JAPAN
61 1:28:55 SAWABE HIROMITU M JAPAN
62 1:29:40 FUTATSUKI KAZUMI M JAPAN
63 1:29:55 CHI HOP NG M HONG KONG
64 1:30:26 OOHASHI KAZUYA M JAPAN
65 1:30:43 WATANABE KEIICHI M JAPAN
66 1:30:44 MATUMOTO TOMIO M JAPAN
67 1:31:05 ONO TOKIO M JAPAN
68 1:32:03 FUJIYAMA KATUHIKO M JAPAN
69 1:32:08 UGAJI KOICHI M JAPAN
70 1:32:32 OOHASHI KAZUMI M JAPAN
71 1:32:51 KAWANO TOYOHARU M JAPAN
72 1:33:13 HORIKAWA SAYURI W JAPAN
73 1:34:30 SUEKAWA ATUSHI M JAPAN
74 1:36:17 TABASAKI YOUJI M JAPAN
75 1:37:03 YASUDA OSAMU M JAPAN
76 1:39:01 SHII MASANORI M JAPAN
77 1:39:22 JIM BOYD M U.S.A.
78 1:39:40 LEE GYUNG BOK M KOREA
79 1:43:42 ITOH KATUHIKO M JAPAN
80 1:46:47 TOYAMA MINORU M JAPAN
81 1:46:54 SUGISAKI KURAKI M JAPAN
82 1:51:11 TUKUDA MASAAKI M JAPAN
83 1:56:10 HORIGUCHI AKIHIKO M JAPAN
84 2:01:20 MORISHIMA EIKI M JAPAN
85 2:01:31 YAMAGUCHI JIRO M JAPAN
86 2:12:31 MORINO HISASHI M JAPAN
  retire SUNNIL W JAWAWARDANE M SLI LANKA
  retire KIM DAE HO M KOREA
  retire TANAKA HIROYUKI M JAPAN
  retire KOMEYAMA KAZUHIRO M JAPAN